Tietosuojaseloste

Tämä on Suomen Agility Kissat ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.05.2018. Päivitetty 18.01.2021.


Rekisterinpitäjä

Suomen Agility Kissat ry
puheenjohtaja (at) agikissat.onmicrosoft.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eveliina Kauppila
jasensihteeri (at) agikissat.onmicrosoft.com


Rekisterin nimi

SAGIK ry jäsenrekisteri


Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys yhdistyksessä).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on jäsenasioiden hoitaminen, yhdistyksen toimintaan liittyvä viestintä ja yhdistyksen yhdistyslain mukainen toiminta.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.


Rekisterin tietosisältö

Henkilötietorekisteriin tallennettavia tietoja ovat: jäsenen nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kotipaikkakunta. Sähköpostiosoitetta käytetään jäsenten tavoittamiseen ja jäsenlaskujen toimittamiseen. Puhelinnumeroa käytetään jäsenen tavoittamiseen, jos jäsenen sähköpostiosoite on muuttunut. Kotipaikkakunta kerätään yhdistyksen jäsenten kartoittamiseen.


Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan suoraan henkilöltä hänen täyttäessään www-lomakkeen jäseneksi liittymisestä.


Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin. Jäsenrekisteriin tallennettuja henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: ei kerätä.
ATK:lla käsiteltävät tiedot: Vain SAGIK ry:n jäsensihteerillä ja verkkoaineistovastaavalla on pääsy jäsenrekisteriin. Henkilötiedot on tallennettu pilvipalveluun jonka suojaus noudattaa Euroopan yleistä tietosuojaasetusta (GDPR) ja varmuuskopioitu suojatulle tietokoneelle.


Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostilla jäsensihteerille: jasensihteeri (at) agikissat.onmicrosoft.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).


Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla jäsensihteerille: jasensihteeri (at) agikissat.onmicrosoft.com. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Skip to content